Archive - nov 2010

Datum
 • Alle
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

november 15th

Bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid benoemd

Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus, spreker op de komende Heijermanslezing, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid in het Erasmus MC. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de GGD Rotterdam Rijnmond.

Waardering voor het NCvB

Een gezaghebbend en deskundig instituut. Dat is over het algemeen het oordeel over het NCvB, zo blijkt uit een enquête onder bedrijfsartsen en uit gesprekken met diverse stakeholders. Met name de helpdesk en de websites worden erg gewaardeerd.

Ook nieuwsbrieven, registratierichtlijnen en artikelen in vakbladen scoren hoog in de waardering.

Beroepsziekten in Nederland: meer meldingen, meer inzicht

Het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2009 fors gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het NCvB/AMC dat vandaag verschijnt. Vooral het aantal meldingen van beroepsziekten in de bouw nam flink toe. Meer én intensiever melden zorgt voor beter inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten. Met behulp van de gegevens van het Peilstation Intensief Melden (PIM) valt voor het eerst een betrouwbare schatting te maken van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak.

Registratierichtlijnen: rhinitis en stemstoornis

Recent zijn er twee nieuwe registratierichtlijnen met bijbehorende achtergronddocumenten gereed gekomen. Beide hebben betrekking op aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Deze worden met een zekere regelmaat gemeld. Dat zal met het verschijnen van deze documenten naar verwachting beter en nog vaker geschieden.

november 14th

Winnaar Herman Wijffels Innovatieprijs zorgt voor minder versleten ruggen en kapotte handen

Aspergesteken is zwaar werk voor de rug: frequent diep buigen en langdurig dragen van bakken met asperges. Daarnaast kan het leiden tot huidaandoeningen. Dit werk wordt veelal uitgevoerd door (buitenlandse) seizoensarbeiders en daardoor komen beroepsziektemeldingen zelden voor. Mechaniseren is de oplossing om het werk ‘beter’ te maken. De aspergesteekmachine van Corné Ooms wint om die reden de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010.

Nieuwe beroepencodelijst per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 gaat het NCvB gebruik maken van de vernieuwde Europese codering van beroepen (ISCO-08, International Standard Classification of Occupations). Voor de melder betekent dit dat bij de beantwoording van vraag 6 van het meldingsformulier (vraag naar het beroep ten tijde van blootstelling) gekozen moet worden uit een nieuwe codelijst voor beroepen.
De nieuwe beroepencodelijst bestaat net als de huidige lijst uit tien hoofdgroepen. Voor deze hoofdgroepen is alleen de naamgeving iets gewijzigd. Binnen de hoofdgroepen zijn zowel de indeling als de naamgeving van de beroepen veranderd.