Archive

november 15th, 2010

Beroepsziekten in Nederland: meer meldingen, meer inzicht

Het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2009 fors gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het NCvB/AMC dat vandaag verschijnt. Vooral het aantal meldingen van beroepsziekten in de bouw nam flink toe. Meer én intensiever melden zorgt voor beter inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten. Met behulp van de gegevens van het Peilstation Intensief Melden (PIM) valt voor het eerst een betrouwbare schatting te maken van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak.

Registratierichtlijnen: rhinitis en stemstoornis

Recent zijn er twee nieuwe registratierichtlijnen met bijbehorende achtergronddocumenten gereed gekomen. Beide hebben betrekking op aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Deze worden met een zekere regelmaat gemeld. Dat zal met het verschijnen van deze documenten naar verwachting beter en nog vaker geschieden.

november 14th

Winnaar Herman Wijffels Innovatieprijs zorgt voor minder versleten ruggen en kapotte handen

Aspergesteken is zwaar werk voor de rug: frequent diep buigen en langdurig dragen van bakken met asperges. Daarnaast kan het leiden tot huidaandoeningen. Dit werk wordt veelal uitgevoerd door (buitenlandse) seizoensarbeiders en daardoor komen beroepsziektemeldingen zelden voor. Mechaniseren is de oplossing om het werk ‘beter’ te maken. De aspergesteekmachine van Corné Ooms wint om die reden de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010.

Nieuwe beroepencodelijst per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari 2011 gaat het NCvB gebruik maken van de vernieuwde Europese codering van beroepen (ISCO-08, International Standard Classification of Occupations). Voor de melder betekent dit dat bij de beantwoording van vraag 6 van het meldingsformulier (vraag naar het beroep ten tijde van blootstelling) gekozen moet worden uit een nieuwe codelijst voor beroepen.
De nieuwe beroepencodelijst bestaat net als de huidige lijst uit tien hoofdgroepen. Voor deze hoofdgroepen is alleen de naamgeving iets gewijzigd. Binnen de hoofdgroepen zijn zowel de indeling als de naamgeving van de beroepen veranderd.

oktober 21st

Tracing New Occupational Diseases ICOHSCOM Amsterdam

Wij nodigen u uit om samen met ons actief deel te nemen aan het ICOH SCOM Internationaal Congres in Amsterdam op 7 en 8 april 2011. Het congres is gewijd aan het opsporen van nieuwe beroepsziekten voor werk en gezondheid. Deel uw kennis, inzicht en expertise met collega's uit de hele wereld.

 

september 24th

Beroepsziekten in Cijfers 2010

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2010‘ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

 

september 17th

17 december Heijermanslezing: Infectieziekten en werk

17 december 2010 Amsterdam AMC
Heijermanslezing: "Infectieziekten en werk"

september 16th

Creatief omgaan met hard geluid - Levend lawaai

Zwembadpersoneel wordt dagelijks blootgesteld aan veel lawaai. Er blijken echter talrijke praktische manieren te zijn om de blootstelling tot aanvaardbare niveaus te reduceren. Vaak is een frisse blik het begin van een oplossing.

Werkgerelateerde gezondheidsklachten nemen toe

Het aantal mensen met werkgerelateerde klachten is toegenomen van 4,7% in 1999 tot 7,1% in 2007, zo blijkt uit de trendrapportage van Eurostat over “Health and Safety at Work” (2010). De toename is aanwezig bij mannen en vrouwen, in alle leeftijdsgroepen en in alle beroepsgroepen en sectoren.

 
 

Beroepsziekten treffen ook zelfstandig ondernemers

Beroepsziekten trekken zich niets aan van dienstverbanden en treffen zelfstandigen soms harder dan werknemers. Door hun inzet en vaak lange werkweken is de blootstelling van zelfstandigen vaak hoger dan die van hun collega’s in loondienst. Klinisch arbeidsgeneeskundige Gert van der Laan schetst in Arbo deze problematiek.

 
 

september 15th

PMA zet team psychische aandoeningen in

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) beschikt sinds enkele maanden over een multidisciplinair team voor complexe cases op het gebied van psychische en psychiatrische aandoeningen die een relatie hebben met werk.

augustus 3rd

Nieuwe Registratierichtlijnen

Recent zijn door het NCvB meerdere nieuwe registratierichtlijnen uitgebracht, vergezeld van achtergronddocumenten:

 Het NCvB nodigt u uit deze te bestuderen en te gebruiken!

juli 6th

Nieuwe website www.arbozone.nl

Op 1 juli is de nieuwe website www.arbozone.nl gelanceerd. Arbozone is de opvolger van de online www.aibladen.nl, met de volledige inhoud van de Arbo-Informatiebladen, arbowetgeving en commentaren.

juli 1st

Jaarverslag NCvB: Preventie

Het NCvB jaarverslag over 2009 heeft als thema ‘preventie’. Het geeft een beeld van de wijze waarop het NCvB een bijdrage levert aan de preventie van beroepsziekten.

 

 

Een hand met MRSA

Een verzekeringsarts heeft veel contact met patiënten. Hoe te handelen bij MRSA-dragerschap?

Pagina's