# Overzicht isco-08 codes

ISCO-08-code: 
0-9
0 BEROEPEN BIJ DE STRIJDKRACHTEN 
01 Officieren 
011 Officieren 
0110 Officieren 
02 Onderofficieren 
021 Onderofficieren 
0210 Onderofficieren 
03 Andere rangen 
031 Andere rangen 
0310 Andere rangen 
   
1 MANAGERS 
11 Directeurs van grote ondernemingen, hogere kaderleden, leden van wetgevende en uitvoerende macht 
111 Leden van wetgevende en uitvoerende macht , hogere kaderleden van het openbaar bestuur 
1111 Leden van wetgevende en uitvoerende macht 
1112 Hogere kaderleden van het openbaar bestuur 
1113 Traditionele dorpshoofden 
1114 Beleidsvoerende medewerkers van belangenorganisaties 
112 Directeurs van grote ondernemingen 
1120 Directeurs van grote ondernemingen 
12 Managers op administratief en commercieel gebied 
121 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 
1211 Managers op financieel gebied 
1212 Managers op het gebied van human resources 
1213 Managers op het gebied van beleid en planning 
1219 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd 
122 Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en speur- en ontwikkelingswerk 
1221 Managers op het gebied van verkoop en marketing 
1222 Managers op het gebied van reclame en public relations 
1223 Managers op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk 
13 Managers op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten 
131 Managers op het gebied van land-en bosbouw , visserij en aquacultuur 
1311 Managers op het gebied van land- en bosbouw 
1312 Managers op het gebied van aquacultuur en visserij 
132 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 
1321 Managers in de industrie 
1322 Managers in de delfstoffenwinning 
1323 Managers in de bouwnijverheid 
1324 Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 
133 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
1330 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
134 Managers op het gebied van professionele diensten 
1341 Managers op het gebied van kinderopvang 
1342 Managers op het gebied van menselijke gezondheidszorg 
1343 Managers op het gebied van ouderenzorg 
1344 Managers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening 
1345 Managers op het gebied van onderwijs 
1346 Filiaalhouders op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen 
1349 Managers op het gebied van professionele diensten, niet elders geclassificeerd 
14 Managers in het hotel en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten 
141 Hotel- en restaurantmanagers 
1411 Hotelmanagers 
1412 Restaurantmanagers 
142 Managers in de detail- en groothandel 
1420 Managers in de detail- en groothandel 
143 Managers op het gebied van andere diensten 
1431 Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 
1439 Managers op het gebied van diensten, niet elders geclassificeerd 
   
2 INTELLECTUELE, WETENSCHAPPELIJKE EN ARTISTIEKE BEROEPEN 
21 Wetenschappers en ingenieurs 
211 Natuur- en aardwetenschappers 
2111 Natuurkundigen en sterrenkundigen 
2112 Meteorologen 
2113 Scheikundigen 
2114 Geologen en geofysici 
212 Wiskundigen, actuarissen en statistici 
2120 Wiskundigen, actuarissen en statistici 
213 Biowetenschappers 
2131 Biologen, botanici, zoölogen en dergelijke 
2132 Adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 
2133 Milieudeskundigen 
214 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnisch ingenieurs) 
2141 Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 
2142 Burgerlijk ingenieurs 
2143 Milieu-ingenieurs 
2144 Ingenieurs mechanica 
2145 Ingenieurs scheikunde 
2146 Mijningenieurs, metallurgen en dergelijke 
2149 Ingenieurs, niet elders geclassificeerd 
215 Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 
2151 Ingenieurs elektriciteit 
2152 Ingenieurs elektronica 
2153 Ingenieurs telecommunicatie 
216 Architecten, planologen, landmeters en designers 
2161 Bouwkundig architecten 
2162 Landschapsarchitecten 
2163 Product- en kledingdesigners 
2164 Stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen 
2165 Cartografen en landmeters 
2166 Grafisch en multimedia designers 
22 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 
221 Artsen 
2211 Huisartsen 
2212 Specialisten op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde 
222 Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 
2221 Verpleegkundig kaderpersoneel 
2222 Vroedvrouwen 
223 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
2230 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
225 Dierenartsen 
2250 Dierenartsen 
226 Andere specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 
2261 Tandartsen 
2262 Apothekers 
2263 Specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 
2264 Kinesisten en fysiotherapeuten 
2265 Diëtisten en voedingsdeskundigen 
2266 Audiologen en logopedisten 
2267 Optometristen en orthoptisten 
2269 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 
23 Onderwijsdeskundigen 
231 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 
2310 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 
232 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 
2320 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 
233 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 
2330 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 
234 Onderwijzers in het lager- en kleuteronderwijs 
2341 Onderwijzers in het lager onderwijs 
2342 Onderwijzers in het kleuteronderwijs 
235 Andere onderwijsdeskundigen 
2351 Specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 
2352 Leraren in het buitengewoon onderwijs 
2353 Andere taalleraren (buiten het schoolsysteem) 
2354 Andere muziekleraren (buiten het schoolsysteem) 
2355 Andere kunstleraren (buiten het schoolsysteem) 
2356 Leraren informatica (buiten het schoolsysteem) 
2359 Onderwijsdeskundigen , niet elders geclassificeerd 
24 Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 
241 Specialisten op financieel gebied 
2411 Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 
2412 Financieel en beleggingsadviseurs 
2413 Financieel analisten 
242 Specialisten op het gebied van organisatie en bestuur 
2421 Bedrijfs- en organisatieanalisten 
2422 Beleidsadviseurs 
2423 Specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling 
2424 Specialisten op het gebied van personeelsopleidingen 
243 Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations 
2431 Specialisten op het gebied van reclame en marketing 
2432 Specialisten op het gebied van public relations 
2433 Verkoopspecialisten in medische, farmaceutische en technische producten (met uitzondering van ICT) 
2434 Verkoopspecialisten informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
25 Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
251 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten 
2511 Systeemanalisten 
2512 Softwareontwerpers 
2513 Web- en multimediaontwerpers 
2514 Applicatieprogrammeurs 
2519 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten, niet elders geclassificeerd 
252 Databank- en netwerkspecialisten 
2521 Ontwerpers en beheerders van databanken 
2522 Systeembeheerders 
2523 Netwerkspecialisten 
2529 Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd 
26 Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars 
261 Juristen 
2611 Advocaten 
2612 Rechters 
2619 Juristen, niet elders geclassificeerd 
262 Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren 
2621 Archivarissen en conservatoren 
2622 Bibliothecarissen en dergelijke 
263 Sociaal wetenschappers, theologen en bedienaars van de eredienst 
2631 Economen 
2632 Sociologen, antropologen en dergelijke 
2633 Filosofen, historici en politicologen 
2634 Psychologen 
2635 Maatschappelijk werkers 
2636 Theologen en bedienaars van de eredienst 
264 Auteurs, journalisten en taalkundigen 
2641 Auteurs en dergelijke 
2642 Journalisten 
2643 Vertalers, tolken en andere taalkundigen 
265 Scheppende en uitvoerende kunstenaars 
2651 Beeldend kunstenaars 
2652 Musici, zangers en componisten 
2653 Dansers en choreografen 
2654 Regisseurs en producenten voor film en theater en dergelijke 
2655 Acteurs 
2656 Omroepers voor radio, televisie en andere media 
2659 Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 
   
3 TECHNICI EN VERWANTE BEROEPEN 
31 Technici op het gebied van wetenschap en techniek 
311 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen 
3111 Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 
3112 Technici op het gebied van civieltechnische werken 
3113 Technici op het gebied van elektriciteit 
3114 Technici op het gebied van elektronica 
3115 Technici op het gebied van mechanica 
3116 Technici op het gebied van chemische installaties en raffinaderijen 
3117 Technici in de delfstoffen- en metallurgiewinning 
3118 Technisch tekenaars 
3119 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen, niet elders geclassificeerd 
312 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid 
3121 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw 
3122 Toezichthoudend personeel in de industrie 
3123 Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 
313 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen 
3131 Procesoperatoren van elektriciteitscentrales 
3132 Procesoperatoren van verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 
3133 Procesoperatoren van chemische installaties 
3134 Procesoperatoren van aardolie- en aardgasraffinaderijen 
3135 Procesoperatoren metaalproductie 
3139 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen, niet elders geclassificeerd 
314 Technici op het gebied van biowetenschappen, landbouw en bosbouw 
3141 Technici op het gebied van de biowetenschappen (met uitzondering van medische technici) 
3142 Technici op het gebied van de landbouw 
3143 Technici op het gebied van de bosbouw 
315 Bestuurders en technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders 
3151 Scheepswerktuigkundigen 
3152 Dekofficieren en loodsen 
3153 Piloten en dergelijke 
3154 Luchtverkeersleiders 
3155 Elektrotechnici luchtvaartveiligheid 
32 Technici op het gebied van de gezondheidszorg 
321 Technici op medisch en farmaceutisch gebied 
3211 Technici voor elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 
3212 Laboratoriumtechnici (geneeskunde en pathologie) 
3213 Farmaceutisch-technisch assistenten en apothekersassistenten 
3214 Technici op het gebied van prothesen en tandtechnici 
322 Verpleegkundigen en assistent-vroedvrouwen 
3221 Verpleegkundigen 
3222 Assistent-vroedvrouwen 
323 Beoefenaars van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
3230 Beoefenaars van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 
324 Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 
3240 Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 
325 Ander ondersteunend personeel op het gebied van de gezondheidszorg 
3251 Tandartsassistenten en mondhygiënisten 
3252 Technici op het gebied van medische registratie en gezondheidsinformatie 
3253 Medewerkers op het gebied van gezondheidsvoorlichting 
3254 Opticiens 
3255 Technici en assistenten op het gebied van fysiotherapie 
3256 Medisch assistenten 
3257 Milieu-inspecteurs, inspecteurs arbeidshygiëne, inspecteurs voedselhygiëne en -veiligheid en dergelijke 
3258 Ambulancepersoneel 
3259 Ondersteunend personeel op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 
33 Ondersteunend personeel op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 
331 Ondersteunend personeel op financieel en wiskundig gebied 
3311 Effecten- en valutahandelaars en -makelaars 
3312 Adviseurs kredieten en leningen 
3313 Boekhouders 
3314 Assistenten op statistisch en wiskundig gebied en dergelijke 
3315 Taxateurs en schade-experts 
332 In- en verkopers en commissionairs 
3321 Verzekeringsagenten 
3322 Handelsvertegenwoordigers 
3323 Inkopers 
3324 Commissionairs 
333 Zakelijke dienstverleners 
3331 Inklaringsagenten en expediteurs 
3332 Organisatoren van conferenties en evenementen 
3333 Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 
3334 Makelaars en beheerders van onroerend goed 
3339 Zakelijke dienstverleners, niet elders geclassificeerd 
334 Administratieve secretaressen en gespecialiseerde secretaressen 
3341 Bureauchefs 
3342 Juridisch secretaressen 
3343 Bureausecretaressen en directieassistenten 
3344 Medisch secretaressen 
335 Ambtenaren douane, belastingen, sociale uitkeringen, vergunningen en politie-inspecteurs 
3351 Douane-inspecteurs en grensbewakers 
3352 Ambtenaren: belastingen en accijnzen 
3353 Ambtenaren: sociale uitkeringen 
3354 Ambtenaren: vergunningen 
3355 Politie-inspecteurs en speurders 
3359 Ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wet, niet elders geclassificeerd 
34 Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied 
341 Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en religieus gebied 
3411 Ondersteunend personeel op juridisch gebied en dergelijke 
3412 Ondersteunend personeel op het gebied van maatschappelijk werk 
3413 Ondersteunende functies op religieus gebied 
342 Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness 
3421 Atleten en andere sporters 
3422 Sporttrainers en -instructeurs, scheidsrechters en sportofficials 
3423 Fitness- en recreatie-instructeurs 
343 Vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied 
3431 Fotografen 
3432 Interieurdesigners en decorateurs 
3433 Technici in galerieën, musea en bibliotheken 
3434 Chef-koks 
3435 Andere vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 
35 Technici op het gebied van informatie en communicatietechnologie 
351 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en gebruikersondersteuning 
3511 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: operatoren 
3512 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning 
3513 Netwerk- en systeemtechnici 
3514 Webtechnici 
352 Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 
3521 Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici 
3522 Telecommunicatietechnici 
   
4 ADMINISTRATIEF PERSONEEL 
41 Administratief medewerkers 
411 Administratief medewerkers, algemeen 
4110 Administratief medewerkers, algemeen 
412 Secretariaatsmedewerkers, algemeen 
4120 Secretariaatsmedewerkers, algemeen 
413 Typisten 
4131 Typisten voor het verwerken van tekst 
4132 Typisten voor het verwerken van data 
42 Klantenbedienend personeel 
421 Loketbedienden, incasseerders en dergelijke 
4211 Loketbedienden en dergelijke 
4212 Bookmakers, croupiers en dergelijke 
4213 Pandhuishouders en geldschieters 
4214 Incasseerders en dergelijke 
422 Klanteninformatieverstrekkers 
4221 Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers 
4222 Callcentermedewerkers: informatieverstrekking 
4223 Telefonisten 
4224 Hotelreceptionisten 
4225 Informatieverstrekkers 
4226 Receptionisten, algemeen 
4227 Interviewers voor enquêtes en marktonderzoek 
4229 Klanteninformatieverstrekkers, niet elders geclassificeerd 
43 Administratief personeel in de boekhouding, financiën, loonadministratie en dergelijke en magazijniers 
431 Administratief personeel in de boekhouding, financiën, loonadministratie en dergelijke 
4311 Administratief personeel: boekhouding 
4312 Administratief personeel: statistiek, financiën en verzekeringen 
4313 Administratief personeel: loonadministratie 
432 Magazijniers en logistiek medewerkers 
4321 Magazijniers 
4322 Logistiek medewerkers: productie 
4323 Logistiek medewerkers: vervoer 
44 Ander administratief personeel 
441 Ander administratief personeel 
4411 Bibliotheekmedewerkers 
4412 Postboden en postsorteerders 
4413 Codeurs, correctoren en dergelijke 
4414 Openbare schrijvers en dergelijke 
4415 Archief- en kopieermedewerkers 
4416 Medewerkers personeelsadministratie 
4419 Administratief personeel, niet elders geclassificeerd 
   
5 DIENSTVERLENEND PERSONEEL EN VERKOPERS 
51 Medewerkers persoonlijke dienstverlening 
511 Reisbegeleiders, conducteurs, reisleiders en gidsen 
5111 Reisbegeleiders en stewards 
5112 Conducteurs op het openbaar vervoer 
5113 Reisleiders en gidsen 
512 Koks 
5120 Koks 
513 Kelners en barmannen 
5131 Kelners 
5132 Barmannen 
514 Kappers, schoonheidsspecialisten en dergelijke 
5141 Kappers 
5142 Schoonheidsspecialisten en dergelijke 
515 Toezichthouders van huishoudelijk personeel en conciërges 
5151 Toezichthouders van huishoudelijk en schoonmaakpersoneel in kantoren, hotels en dergelijke accomodatie 
5152 Huismeesters in particuliere huishoudens 
5153 Conciërges 
516 Andere verleners van persoonlijke diensten 
5161 Astrologen, waarzeggers en dergelijke 
5162 Gezelschapsdames en persoonlijk assistenten 
5163 Begrafenisondernemers en balsemers 
5164 Dierenverzorgers, -trimmers en -africhters 
5165 Rijinstructeurs 
5169 Verleners van persoonlijke diensten, niet elders geclassificeerd 
52 Verkopers 
521 Markthandelaars en straathandelaars (uitsluitend in voedingsmiddelen) 
5211 Verkopers in kramen en op markten 
5212 Straathandelaars in voedingsmiddelen 
522 Winkeliers en verkopers in winkels 
5221 Winkeliers 
5222 Toezichthoudend personeel in winkels 
5223 Verkopers en verkoopsassistenten 
523 Kassiers en ticketverkopers 
5230 Kassiers en ticketverkopers 
524 Andere verkopers 
5241 Mannequins en modellen 
5242 Demonstrateurs 
5243 Huis-aan-huisverkopers 
5244 Verkopers via telefoon, internet, callcenter en dergelijke communicatiemedia 
5245 Pompbedienden 
5246 Verkopers in cafetaria’s, fastfoodrestaurants, snackbars en dergelijke eetgelegenheden 
5249 Verkopers, niet elders geclassificeerd 
53 Verzorgend personeel 
531 Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, créches en dergelijke, onthaalmoeders en onderwijsassistenten 
5311 Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke en onthaalmoeders 
5312 Onderwijsassistenten 
532 Verzorgend personeel in de gezondheidszorg 
5321 Verzorgenden in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en dergelijke instellingen 
5322 Verzorgenden thuiszorg 
5329 Verzorgend personeel in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 
54 Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid 
541 Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid 
5411 Brandweerlui 
5412 Politie-agenten 
5413 Cipiers 
5414 Veiligheidspersoneel 
5419 Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid, niet elders geclassificeerd 
   
6 GESCHOOLDE LANDBOUWERS, BOSBOUWERS EN VISSERS 
61 Voor de markt producerende geschoolde landbouwers 
611 Tuinders en akkerbouwers 
6111 Akkerbouwers en groentetelers (met uitzondering van kasgroenten) 
6112 Fruittelers 
6113 Tuiniers en kwekers van bomen, struiken, bloemen, zaden, kasgroenten en dergelijke 
6114 Telers van diverse gewassen 
612 Veetelers 
6121 Melkveehouders en andere veetelers (inclusief fokkers van huisdieren), met uitzondering van pluimveehouders 
6122 Pluimveehouders 
6123 Imkers en telers van zijderupsen en andere insecten 
6129 Veetelers, niet elders geclassificeerd 
613 Producenten met een gemengd bedrijf 
6130 Producenten met een gemengd bedrijf 
62 Voor de markt producerende geschoolde bosbouwers, vissers en jagers 
621 Bosbouwers en dergelijke 
6210 Bosbouwers en dergelijke 
622 Vissers, jagers en vallenzetters 
6221 Viskwekers 
6222 Vissers op binnen- en kustwateren 
6223 Vissers op volle zee 
6224 Jagers en vallenzetters 
63 Landbouwers, veetelers, vissers, jagers en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
631 Landbouwers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
6310 Landbouwers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
632 Veetelers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
6320 Veetelers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
633 Producenten met een gemengd bedrijf, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
6330 Producenten met een gemengd bedrijf, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
634 Vissers, jagers, vallenzetters en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
6340 Vissers, jagers, vallenzetters en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud 
   
7 AMBACHTSLIEDEN 
71 Bouwarbeiders, met uitzondering van elektriciens 
711 Bouwarbeiders ruwbouw 
7111 Polyvalente bouwvakkers (inclusief bouwaannemers die meewerken op de werf) 
7112 Metselaars en dergelijke 
7113 Steenhouwers, -bewerkers en -kappers 
7114 Betonwerkers 
7115 Timmerlui en schrijnwerkers 
7119 Bouwarbeiders ruwbouw, niet elders geclassificeerd 
712 Bouwarbeiders afwerking 
7121 Dakdekkers 
7122 Vloerleggers en tegelzetters 
7123 Stukadoors 
7124 Isolatiewerkers 
7125 Glaszetters 
7126 Loodgieters 
7127 Installateurs van toestellen voor klimaatregeling en koeltechniek 
713 Schilders, reinigers van bouwwerken en dergelijke 
7131 Schilders en behangers 
7132 Verf- en lakspuiters 
7133 Reinigers van bouwwerken 
72 Metaalarbeiders, machinemonteurs en dergelijke 
721 Plaat- en constructiewerkers, metaalgieters en lassers en dergelijke 
7211 Metaalgieters en kernmakers 
7212 Lassers en snijders 
7213 Plaatwerkers 
7214 Constructiewerkers 
7215 Riggers, kraanmonteurs en dergelijke 
722 Smeden, gereedschapsmakers en dergelijke 
7221 Smeden (met uitzondering van wapensmeden), voorslagers en smeedperswerkers 
7222 Gereedschapsmakers, slotenmakers en wapensmeden 
7223 Instellers en bedieners van metaalbewerkingsmachines en -gereedschapswerktuigen 
7224 Metaalpolijsters, -slijpers en gereedschapslijpers 
723 Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen, vliegtuigmotoren, industriële en landbouwmachines en fietsen 
7231 Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen 
7232 Monteurs en reparateurs van vliegtuigmotoren 
7233 Monteurs en reparateurs van industriële en landbouwmachines 
7234 Monteurs en reparateurs van fietsen en dergelijke 
73 Ambachtslieden en drukkerijmedewerkers 
731 Ambachtslieden 
7311 Vervaardigers en reparateurs van precisie-instrumenten 
7312 Vervaardigers, reparateurs en stemmers van muziekinstrumenten 
7313 Juweliers en bewerkers van edele metalen 
7314 Pottenbakkers en dergelijke 
7315 Glasblazers, -snijders, -slijpers en -polijsters 
7316 Letterschilders, decoratieschilders, graveurs en etsers 
7317 Ambachtslieden die werken met hout, vlechtwerk en dergelijke materialen 
7318 Ambachtslieden die werken met textiel, leder en dergelijke materialen 
7319 Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 
732 Drukkerijmedewerkers 
7321 Prepress technici 
7322 Drukkers 
7323 Postpress technici en boekbinders 
74 Elektriciens en elektronici 
741 Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en leidingen 
7411 Elektriciens (in gebouwen en dergelijke) 
7412 Installateurs van elektrische apparatuur 
7413 Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen (civieltechnische werken) 
742 Installateurs en reparateurs op het gebied van elektronica en informatie- en communicatietechnologie 
7421 Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van elektronica 
7422 Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van informatie- en communicatietechnologie 
75 Ambachtslieden in de voedingsindustrie, de houtbewerking, de kledingindustrie (inclusief stoffering) en andere ambachtslieden 
751 Ambachtslieden in de voedingsindustrie 
7511 Slagers, vishandelaren en dergelijke 
7512 Bakkers, banketbakkers en chocolatiers 
7513 Bereiders van zuivelproducten 
7514 Bereiders van groente- en fruitconserven 
7515 Proevers en sorteerders van voedingsmiddelen en dranken 
7516 Tabakbewerkers en vervaardigers van tabaksproducten 
752 Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedieners van houtbewerkingsmachines 
7521 Houtbehandelaars 
7522 Meubelmakers en dergelijke 
7523 Instellers en bedieners van houtbewerkingsmachines 
753 Kleermakers, stoffeerders, schoenmakers en dergelijke 
7531 Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers 
7532 Patroonmakers en snijders voor kleding en dergelijke 
7533 Naaisters, borduursters en dergelijke 
7534 Stoffeerders en dergelijke 
7535 Pelsbereiders en leerlooiers 
7536 Schoenmakers en zadelmakers 
754 Andere ambachtslieden 
7541 Duikers en onderwaterwerkers 
7542 Schietmeesters en schiethouwers 
7543 Sorteerders en testers (met uitzondering van voedingsmiddelen en dranken) 
7544 Ontsmetters en overige bestrijders van onkruid en ongedierte 
7549 Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 
   
8 BEDIENERS VAN MACHINES EN INSTALLATIES, ASSEMBLEURS 
81 Bedieners van vaste machines en installaties 
811 Bedieners van mijninstallaties en installaties voor de verwerking van delfstoffen 
8111 Mijnwerkers en arbeiders in steengroeven 
8112 Bedieners van installaties voor de verwerking van mineralen en gesteenten 
8113 Boorders van bronnen en dergelijke 
8114 Bedieners van machines voor de vervaardiging van cement, stenen en andere minerale producten 
812 Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties en van installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen 
8121 Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties 
8122 Bedieners van installaties voor het bekleden of voor andere oppervlaktebehandelingen van metalen 
813 Bedieners van machines en installaties voor de vervaardiging van chemische en fotografische producten 
8131 Bedieners van machines en installaties voor de vervaardiging van chemische producten 
8132 Bedieners van machines voor de vervaardiging van fotografische producten 
814 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van rubber, kunststof of papier 
8141 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van rubber 
8142 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van kunststof 
8143 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van papier 
815 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van textiel, bont en leer 
8151 Bedieners van machines voor het bereiden van spinvezels, het spinnen en het opwinden 
8152 Bedieners van weefgetouwen en breimachines 
8153 Bedieners van naaimachines 
8154 Bedieningspersoneel van machines voor het bleken, het verven en het reinigen van weefsels 
8155 Bedieners van machines voor het bereiden van bont en leer 
8156 Bedieners van machines voor de vervaardiging van schoeisel en andere lederwaren 
8157 Bedieners van wasserijmachines 
8159 Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van textiel, bont en leer, niet elders geclassificeerd 
816 Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 
8160 Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 
817 Bedieners van installaties voor de houtbewerking en de vervaardiging van papier 
8171 Bedieners van machines voor de vervaardiging van papierpulp en papier 
8172 Bedieners van installaties voor de houtbewerking 
818 Bedieners van andere vaste machines en installaties 
8181 Bedieners van installaties voor de vervaardiging van glas en aardewerk 
8182 Bedieners van stoommachines en stoomketels 
8183 Bedieners van verpakkings-, bottel- en etiketteermachines 
8189 Bedieners van vaste machines en installaties, niet elders geclassificeerd 
82 Assembleurs 
821 Assembleurs 
8211 Assembleurs van mechanische onderdelen van motoren, turbines, motorvoertuigen en vliegtuigen 
8212 Assembleurs van elektrische en elektronische apparatuur 
8219 Assembleurs, niet elders geclassificeerd 
83 Bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele installaties 
831 Treinmachinisten en dergelijke 
8311 Treinmachinisten 
8312 Remmers, sein- en wisselwachters 
832 Chauffeurs van auto's en bestelwagens en bestuurders van motorrijwielen 
8321 Bestuurders van motorrijwielen 
8322 Chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens 
833 Vrachtwagen- en buschauffeurs 
8331 Buschauffeurs en trambestuurders 
8332 Vrachtwagenchauffeurs 
834 Bedieners van mobiele installaties zoals land- en bosbouwmachines, grondverzetmachines, kranen, heftrucks en dergelijke 
8341 Bedieners van mobiele land- en bosbouwmachines 
8342 Bedieners van grondverzetmachines en dergelijke 
8343 Kraandrijvers en bedieners van takels en dergelijke 
8344 Heftruckbestuurders 
835 Dekpersoneel op schepen en dergelijke 
8350 Dekpersoneel op schepen en dergelijke 
   
9 ELEMENTAIRE BEROEPEN 
91 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers 
911 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren 
9111 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 
9112 Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accomodatie 
912 Autowassers, ruitenwassers, wasserijpersoneel en andere handarbeiders voor het reinigen van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke
9121 Personeel voor het wassen en strijken met de hand 
9122 Autowassers 
9123 Ruitenwassers 
9129 Andere handarbeiders voor het reinigen van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke 
92 Ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij 
921 Ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij 
9211 Ongeschoolde arbeiders in de akkerbouw 
9212 Ongeschoolde arbeiders in de veeteelt 
9213 Ongeschoolde arbeiders op gemengde bedrijven 
9214 Ongeschoolde arbeiders in de tuinbouw 
9215 Ongeschoolde arbeiders in de bosbouw 
9216 Ongeschoolde arbeiders in de visserij en de visteelt 
93 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid, de civieltechnische werken, de industrie en het transport 
931 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid en civieltechnische werken 
9311 Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw en in steengroeven 
9312 Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw en andere civieltechnische werken 
9313 Ongeschoolde arbeiders in de burgerlijke en utiliteitsbouw 
932 Ongeschoolde arbeiders in de industrie 
9321 Inpakkers 
9329 Ongeschoolde arbeiders in de industrie, niet elders geclassificeerd 
933 Ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag 
9331 Bestuurders van (bak)fietsen en handkarren 
9332 Bestuurders van door dieren getrokken voertuigen en machines 
9333 Laders en lossers 
9334 Vakkenvullers 
94 Medewerkers sneldienstrestauratie 
941 Medewerkers sneldienstrestauratie 
9411 Bereiders van fastfood (broodjes, hamburgers, pizza's en dergelijke) 
9412 Keukenhulpen 
95 Straatverkopers en op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen 
951 Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke 
9510 Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke 
952 Straathandelaars (met uitzondering van voedingsmiddelen) 
9520 Straathandelaars (met uitzondering van voedingsmiddelen) 
96 Vuilnisophalers en -verwerkers en andere elementaire beroepen 
961 Vuilnisophalers en -verwerkers 
9611 Vuilnisophalers en ophalers van afval bestemd voor recyclage 
9612 Afvalsorteerders 
9613 Straatvegers en dergelijke 
962 Andere elementaire beroepen 
9621 Boden, kruiers, krantenbezorgers en dergelijke 
9622 Manusjes-van-alles 
9623 Meteropnemers en geldophalers verkoops- en parkeerautomaten 
9624 Waterdragers en brandhoutverzamelaars 
9629 Elementaire beroepen, niet elders geclassificeerd