Borstkanker

De vakbond FNV heeft vrouwen met borstkanker die langdurig nachtdiensten hebben gedraaid opgeroepen om zich te melden bij hun bureau beroepsziekten naar aanleiding van de toewijzing van een schadevergoeding aan enkele Deense vrouwen met borstkanker.

In reactie hierop hebben zich diverse bedrijfsartsen tot het NCvB gewend met vragen over de bedrijfsgeneeskundige consequenties rond dit thema. Het is duidelijk dat de onzekerheden die er nog bestaan over de relatie nachtdienst en borstkanker het voor de bedrijfsarts niet gemakkelijk maken om tot een goed advies te komen aan werknemers die wellicht een verhoogd risico lopen. Vaak wil ook het bedrijf of de organisatie weten welke preventieve maatregelen men zou kunnen nemen.

Het NCvB heeft daarop besloten om in afstemming met het Kwaliteitsbureau van de NVAB een document op te stellen waarin getracht wordt antwoord te geven op de naar verwachting meest voorkomende praktijkvragen. Deze notitie begint met een korte schets van het verband tussen nachtdienst en borstkanker en het veronderstelde achterliggend mechanisme. Hierna worden de afzonderlijke vragen behandeld. Bij de antwoorden zal duidelijk worden dat het niet altijd mogelijk is een helder advies te geven. Wel worden elementen aangedragen die kunnen bijdragen aan een verantwoorde counseling.

Fact sheet Borstkanker en Nachtdienst: Een hulpmiddel voor de bedrijfsarts bij advisering en counseling

Indien deze notitie aanleiding geeft tot vragen kan men zich wenden tot de helpdesk van het NCvB.