Meldingscriteria

Het NCvB registreert alleen beroepsziekten. Klachten en ongevallen worden niet geregistreerd. Voor het meldingsformulier gelden een aantal aanvullende criteria

  • De naam van de arbodienst op het formulier moet ingevuld zijn (bij melding door een zelfstandige bedrijfsarts moet hier het item "zelfstandig bedrijfsarts" geselecteerd worden).
  • De vragen 2 t/m 8 op het meldingsformulier moeten ingevuld zijn.

Als u melding niet voldoet aan bovenstaande criteria krijgt u daarover terugkoppeling. Voorwaarde is dat u een e-mailadres heeft doorgegeven aan het NCvB.

Ter ondersteuning van artsen bij het melden van beroepsziekten is een protocol melden beroepsziekten opgesteld.

Definitie van een beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

Definitie van een klacht

Een gezondheidsklacht wordt aangeduid met een CAS-code waarvan het eerste cijfer na de letter een 1 is. In ons registratiesysteem wordt een melding slechts opgenomen als er sprake is van een klinische waarneembare aandoening/diagnose. Uitzondering hierop vormen tinnitus (H102), rugklachten (CAS-codes L101 t/m L105), Jumper's Knee (L112), Fasciitis plantaris (L122) en Werkgerelateerde stemstoornis (R102), omdat hiervoor registratierichtlijnen bestaan (B002, D004, D007, D010 en J003).

Definitie van een ongeval

Een bedrijfsongeval is een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.