Asbestziekten

Kanker aan de luchwegen:

 • Mesothelioom; Niet te genezen kankerachtige aandoening van het longvlies (of soms buikvlies)
 • Longkanker; bijna altijd onbehandelbare kwaadaardige aandoening van de longen

Asbestziekten algemeen:

 • Asbestose; longaandoening waarbij verbindweefseling van de longen plaats heeft waardoor deze steeds slechter gaan werken
 • Pleuraplaques; afwijkingen aan het longvlies die duiden op asbest blootstelling maar op zich niet gevaarlijk zijn
 • Asbestwratten; huidaandoening door asbestvezels die de huid binnendringen. Komt zelden meer voor.

Oorzaak

 • Blootstelling aan fijne asbestvezels in het (verre) verleden via inademing of inslikken Bij longkanker is er sprake van een extra kans indien er een gecombineerde blootstelling aan asbest en roken heeft plaats gevonden
 • De tijd tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van kanker bedaagt meestal 20-40 jaren.

Diagnostiek

 • Longfoto's
 • Verder onderzoek door de longarts

Preventie

 • Asbesthoudende producten zijn verboden in Nederland sinds 1992. Bij sloop en reparatiewerkzaamheden wordt men soms onverwacht blootgesteld
 • Het is verboden asbest of asbesthoudende producten te bewerken, verwerken of op voorraad te houden
 • Het slopen/ verwijderen ervan is voorbehouden aan (sloop) bedrijven met een KOMO-procescertificaat asbestverwijdering.
 • Het toezicht moet dan worden verzorgd door een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)
 • De werkzaamheden kunnen verantwoord in eigen beheer worden uitgevoerd indien de betrokken medewerkers de benodigde deskundigheid hebben en ervaring met deze werkzaamheden. Om een goede risico -inschatting te kunnen maken is aanwezige kennis binnen het bedrijf op het niveau van Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) een vereiste.

Er geldt een vrijstellingsregeling voor

 • Het verwijderen en afvoeren  van water-/ gasleidingen en rioolbuizen, deel uit makend van het ondergrondse openbare net
 • Het monteren, vervaardigen en in voorraad hebben van asbesthoudende frictiematerialen. (onderhouds-materieeldienst)
 • Een uitzondering op het asbestverbod geldt ook (Arbobesluit art. 4.42) voor het maken van aanboringen of het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan asbest en asbesthoudende producten.

Registratie van alle hiervoor genoemde asbestwerkzaamheden en daarbij betrokken medewerkers is vereist. De bewaartermijn van deze registratie is 40 jaar.

Meer info

 

 

Opmaak: 2013-11-12 15:12:51 (bijgewerkt 2017-10-11 15:03:51)