Advies methylmethacrylaat

In­a­de­ming van me­thyl­me­tha­cry­laat kan ir­ri­ta­tie in de neus ver­oor­za­ken. Wanneer de con­cen­tra­tie van deze stof in de lucht op de werk­plek lager blijft dan 160 mg/m3, ge­mid­deld over een acht­u­ri­ge werkdag, wordt dit voor­ko­men.

Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in een advies dat op 16 december is aan­ge­bo­den aan de staats­se­cre­ta­ris van Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid.