Beroepsziekten in Nederland: meer meldingen, meer inzicht

Het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2009 fors gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het NCvB/AMC dat vandaag verschijnt. Vooral het aantal meldingen van beroepsziekten in de bouw nam flink toe. Meer én intensiever melden zorgt voor beter inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten. Met behulp van de gegevens van het Peilstation Intensief Melden (PIM) valt voor het eerst een betrouwbare schatting te maken van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak.

En dat biedt mogelijkheden voor gerichte preventie. Branches met relatief veel beroepsziekten zijn de bouw, vervoer en opslag en industrie. Lawaaischade aan het gehoor, aandoeningen van spieren en gewrichten en psychische aandoeningen komen het meeste voor.

Het aantal gemelde beroepsziekten bedraagt 9.856 in 2009, een forse groei ten opzichte van de vorige jaren. Ruim 70 procent van alle meldingen van beroepsziekten komt uit de bouw, de bedrijfstak die het melden van beroepsziekten beter heeft georganiseerd dan andere branches. Circa 18 procent van de meldingen kwam in 2009 van de 190 bedrijfsartsen die zijn aangesloten bij het Peilstation Intensief Melden. Dit peilstation verzamelt niet alleen beroepsziektemeldingen, maar ook gegevens over door de bedrijfsarts verzorgde werknemers per bedrijfstak. Zo kan een veel betere schatting worden gemaakt van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak. Dit maakt gerichte preventie mogelijk, zoals actieve lawaaibeheersing bij orkesten om slechthorendheid te voorkomen of het beperken van blootstelling aan kwartsstof in de bouwnijverheid of meelstof in bakkerijen. Ook brancheorganisaties als Arbouw en Gezond Transport zijn actief in de preventie van beroepsziekten.

Naast gehoorschade en aandoeningen van het bewegingsapparaat komen psychische aandoeningen zoals overspanning en burnout veel voor en leiden vaak tot langdurig verzuim. De meeste nieuwe gevallen van beroepsgebonden psychische aandoeningen werden gemeld binnen de sectoren openbaar bestuur, onderwijs, en informatie en communicatie.

Het aantal huidaandoeningen bleef in 2009 weliswaar gelijk, waarbij het meestal om (contact)eczeem gaat, maar er was een opmerkelijke stijging van eczeem door allergie voor conserveermiddelen en kappersproducten. Hoewel infectieziekten afgelopen jaar volop in het nieuws waren, worden weinig beroepsinfectieziekten gemeld. Terwijl de gezondheidsgevolgen van aandoeningen als hepatitis door een prikaccident, de ziekte van Lyme tijdens veldwerk of malaria op een zakelijke trip naar het buitenland toch groot kunnen zijn. Het geringe aantal meldingen van beroepsinfectieziekten zoals bijvoorbeeld Q-koorts kan een gevolg zijn van gebrek aan kennis over infectierisico’s in het werk, maar ook van het ontbreken van voldoende arbozorg in bijvoorbeeld agrarische bedrijven.

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers’ wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

Link: Beroepsziekten in Cijfers 2010

 Link: Persbericht AMC