Nieuwe ILO-lijst beroepsziekten opgesteld

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft een nieuwe lijst van beroepsziekten opgesteld. Naar verwachting wordt het besluit tot invoering van deze lijst in maart 2010 genomen.

Een groep deskundigen uit kringen van werkgevers, werknemers en overheden stelde de lijst op 20 oktober in Geneve vast. Het NCvB (Gert van der Laan en Teake Pal) heeft in een internationale expertgroep meegewerkt aan de opstelling van onderliggende criteriadocumenten.

Deze lijst is bedoeld om landen ondersteuning te bieden bij de preventie, signalering, registratie en compensatie /schadeloosstelling van ziektes die door het werk worden veroorzaakt.
Veranderende arbeidsomstandigheden met nieuwe bedreigingen voor de gezondheid en veranderende wetenschappelijke inzichten maken een regelmatige herziening van lijsten van beroepsziekten noodzakelijk.

De vernieuwde lijst kent verschillende invalshoeken:

  • beroepsziekten gebaseerd op blootstelling op het werk (chemische factoren, fysische factoren, biologische agentia)
     
  • beroepsziekten gerangschikt op doelorgaansystemen (luchtwegen, huid, houdings- en bewegingsapparaat en afwijkingen mentale- en gedragsaandoeningen)
  • kanker door werk
  • overige aandoeningen (mijnwerkers nystagmus)

Het indelingsprincipe dat in deze lijst wordt gehanteerd, verschilt enigszins van die van de EU-lijst van beroepsziekten: in de ILO- lijst worden kankersoorten die door het werk kunnen ontstaan apart genoemd. Ook is Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) in de ILO lijst als beroepsziekte opgenomen.

Over sommige beroepsziekten die werden voorgesteld om op de lijst geplaatst  te worden, kon geen overeenstemming in het tripartite overleg worden bereikt. Dit betreft het carpaal tunnel syndroom, longkanker door kwartshoudend stof, kanker door formaldehyde en malaria als beroepsziekte.

De nieuwe lijst van beroepsziekten heeft vooral consequenties voor die landen waarin de ILO-lijst van beroepsziekten gekoppeld is aan het financiële compensatiesysteem voor beroepsziekten. 

Verwacht wordt dat in maart 2010 door de ILO besloten wordt dat deze lijst de oude, die uit 2002 dateert, officieel gaat vervangen.

Zie verder het ILO persbericht en de nieuwe ILO-lijst: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Pre...