Preconceptie Indicatielijst (PIL) in de maak

Het NCvB levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een Preconceptie Indicatielijst (PIL). In deze lijst worden beroepsgebonden factoren meegenomen die van belang zijn in de periode vóór de zwangerschap. Juist dan zijn er mogelijkheden tot preventie op het gebied van beroepsmatige blootstelling.

De effecten van werk op de zwangerschap staan al jaren in de belangstelling en waren aanleiding tot het schrijven van de NVAB-Richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’. Toch liggen veel mogelijkheden van preventie wat betreft beroepsmatige blootstelling juist in de periode vóór de conceptie, zoals ook blijkt uit het Gezondheidsraadadvies “Preconceptiezorg: voor een goed begin”. Bepaalde preventieve adviezen die bij het eerste consult bij de verloskundige rond een zwangerschapsduur van 10-12 weken worden gegeven, zijn dan eigenlijk te laat, daar het grootste deel van de organogenese (aanleg van de organen) op dat moment al is afgerond. Het zou veel beter zijn als die adviezen werden gegeven vóór de conceptie, zodat daar al eerder aandacht aan kan worden geschonken.

Inmiddels bestaat er een RIVM-toolkit “Kinderwens, zwangerschap en werk” (www.rivm.nl/toolkits) en zijn er bepaalde websites gelanceerd waar deze preventieve adviezen worden genoemd, zoals www.zwangerwijzer.nl en www.strakszwangerworden.nl. Een overkoepelende preconceptie indicatielijst ontbrak echter tot op heden en dan met name één waarin ook werkfactoren worden meegenomen.

Recent heeft ZonMw subsidie gegeven met het verzoek een dergelijke Preconceptie Indicatielijst (PIL) te ontwikkelen naar analogie van  de reeds bestaande Verloskundige Indicatielijst (VIL). In de nieuwe lijst zullen alle bekende factoren worden benoemd die in de preconceptieperiode van belang zijn voor een goede ontwikkeling van het kind. Bijzonder is dat daarbij ook de beroepsgebonden factoren zullen worden meegenomen.
In dit project participeren de verloskundig actieve zorgverleners met inbreng van de bedrijfsgeneeskundige zorg vanuit de NVAB en het NCvB. Het is de bedoeling dat deze lijst en de bijbehorende activiteiten uiteindelijk deel gaan uitmaken van de reguliere zorg, waarbij (gespecialiseerde) bedrijfsartsen een rol gaan spelen wat betreft de bedrijfsgeneeskundige factoren. Hopelijk bereiken de preventieve adviezen de stellen met kinderwens dan in een eerder stadium dan nu het geval is, waardoor ze meer effect sorteren.

Teus Brand

Referenties: