Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 16-09-2010 - 11:40

Het aantal mensen met werkgerelateerde klachten is toegenomen van 4,7% in 1999 tot 7,1% in 2007, zo blijkt uit de trendrapportage van Eurostat over “Health and Safety at Work” (2010). De toename is aanwezig bij mannen en vrouwen, in alle leeftijdsgroepen en in alle beroepsgroepen en sectoren.

 

Deze forse stijging roept de vraag op of werkomstandigheden in Europa slechter worden. De resultaten zijn afkomstig uit de Europese Labour Force Survey.

In de rapportage van Eurostat valt te lezen dat de arbeidsparticipatiegraad is toegenomen in de periode 1997-2007 (van 61,8% tot 65,4%) en dat vooral vrouwen meer zijn gaan werken. De gemiddelde leeftijd van de werkende stijgt. Ook parttime werk en werk met flexibele contracten neemt toe. Al veel langer is er de trend dat meer mensen in de dienstensector en steeds minder mensen in de industrie en landbouw werken. De verhouding werknemers en zelfstandigen is in deze periode ongeveer gelijk gebleven. De arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen nam in deze periode af. Het aantal migranten nam toe en deze zijn vaak werkzaam in sectoren met slechtere werkomstandigheden en hebben vaak meer baanonzekerheid.
Het aantal werkgerelateerde ongevallen is in de periode 1999-2007 afgenomen. Het aantal dodelijke ongevallen in de EU15 (15 EU-landen voor de uitbreiding tot 27) ongevallen daalde van 5275 in 1999 tot 3580 in 1007. Het aantal niet-dodelijke ongevallen in de EU15 daalde van 4% in 1999 tot 2.9% in 2007. In de categorie jongeren van 15-24 was er echter een stijging van werkgerelateerde ongevallen. Totaal leidden werkgerelateerde ongevallen tot 83 miljoen ziektedagen in 2007 in de EU27 (niet meegerekend de ongevallen die tot volledige en permanente arbeidsongeschiktheid of dood leidden).
Het aantal werkgerelateerde aandoeningen neemt juist toe in Europa. Werkgebonden klachten van het bewegingsapparaat werden het meest gemeld (60%), gevolgd door psychische klachten (14%). Het aantal mensen met werkgebonden klachten neemt toe met de leeftijd. Laagopgeleiden geven vaker klachten van het bewegingsapparaat aan, hoger opgeleiden vaker psychische klachten. In 62% van de gevallen hebben werkgerelateerde klachten tot verzuim geleid van ten minste 1 dag in het afgelopen jaar, in 22% zelfs tot meer dan een maand ziekteverzuim. In totaal leidden werkgerelateerde klachten tot 367 miljoen ziektedagen in 2007 in de EU27 (niet meegerekend de gevallen die tot volledige en permanente arbeidsongeschiktheid leidden). Wanneer een aandoening formeel als beroepsziekte werd erkend, leidde dit in 25% tot permanente arbeidsongeschiktheid.
Betekenen deze cijfers dat de werkomstandigheden slechter zijn geworden in Europa? Helaas zijn de resultaten niet uitgesplitst per land in het rapport. Wel is een algemene trend weergegeven: de ergonomische, chemische en biologische belasting lijken iets te zijn afgenomen. De psychische belasting (hoge werkdruk en werken met hoge snelheid) is toegenomen.

Referenties:
Eurostat. Health and Safety at Work in Europe (1997-2007) A statistical portrait. European Union, 2010.