Jeugdigen en bestrijdingsmiddelen

Zijn jeugdigen extra gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen? Deze vraag bereikte de Helpdesk van het NCvB.

De opname van gewasbeschermingsmiddelen verschilt volgens toxicologen nauwelijks tussen jeugdigen in de leeftijdscategorie 13-15 jaar van die van volwassenen. Bij de opname van gewasbeschermingsmiddelen worden vier aspecten onderscheiden: doorlaatbaarheid van de huid, verhouding tussen oppervlakte van de huid en het lichaamsgewicht, de kinetiek van het middel en het gedrag van de gewaswerker. Alleen het laatste aspect zou kunnen verschillen tussen jeugdigen en volwassenen. Dit mogelijk verschil in gedrag zou met behulp van een veldstudie nader onderzocht kunnen worden.

Bij de gevoeligheid van jeugdigen voor toxische stoffen gaat het niet alleen om de toxicokinetiek, maar speelt ook de inherente gevoeligheid van het doelorgaan, c.q. de ontwikkeling van weefsels tijdens de groei, de toxicodynamiek een rol. Vooral de ontwikkeling van het zenuwstelsel kan verstoord worden door de invloed van toxische stoffen (Landrigan et al, 2004). Omdat het brein zich ontwikkelt tot de volwassen leeftijd is tot die tijd het brein gevoeliger voor neurotoxische stoffen. Dat geldt niet alleen voor alcohol, PCB’s en zware metalen;  ook van bestrijdingsmiddelen met neurotoxische effecten mag worden aangenomen dat zulks het geval is. Van chloorpyrifos is dit bijvoorbeeld bij dierexperimenteel onderzoek aangetoond (Campbell et al, 1997).
Al met al moeten  jeugdigen verhoogd gevoelig voor de werking van bestrijdingsmiddelen met neurotoxische effecten beschouwd worden.

Literatuur:
Landrigan PJ, Kimmel CA, Correa A, Eskenazi B. Children’s health and environment: public health issues and challenges for risk assessment. Environmental Health Perspectives 2004; 112: 257-265

Campbell CG, Seidler FJ, Slotkin TA. Chlorpyrifos interferes with cell development in rat brain regions. Brain Research Bulletin 1997; 43: 179-189

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M25_svk.htm