Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 30-04-2019 - 11:39

Het in 2018 gestarte project ’Signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en longaandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen’ wil zorgen voor meer inzicht in deze signalering en preventie om de kwaliteit daarvan te verhogen. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. De focus van het onderzoek ligt op de aandoeningen COPD, astma en contacteczeem in de sectoren bouw, installatiebranche en het midden- en kleinbedrijf.

Het project bestaat onder andere uit een pilotstudie die momenteel bij bedrijfsartsen wordt uitgevoerd. De deelnemende bedrijfsartsen is gevraagd scorelijsten in te vullen wanneer zij in de dagelijkse praktijk werknemers zien met mogelijk werkgerelateerde COPD, astma of contacteczeem. Deze scorelijsten zijn gebaseerd op het 6-stappenplan en de registratierichtlijnen voor beroepsziekten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Met deze scorelijsten wordt inzicht verkregen in de huidige werkwijze van de bedrijfsarts bij het signaleren en de preventie van beroepsgebonden huid- en longaandoeningen door schadelijke stoffen. Daarnaast kan door de casussen te verzamelen de incidentie van COPD, astma en contacteczeem in de betreffende sectoren worden geschat. Ook wordt hiermee onderzocht welke risicofactoren bij deze beroepsgebonden aandoeningen voorkomen.

De pilotstudie is in februari 2019 van start gegaan en tot zover zijn veertien bedrijfsartsen gestart. Zij hebben gezamenlijk vier casussen ingebracht, waarbij alle drie de aandoeningen zijn gemeld.

Naast de pilotstudie worden er binnen het project focusgroepen georganiseerd om meer zicht te krijgen op de preventie van beroepsgebonden huid- en longaandoeningen door blootstelling aan schadelijke stoffen in de praktijk. Om het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen zijn bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, werkgevers en werknemers benaderd om deel te nemen. De focusgroepbijeekomsten vinden in de komende maanden plaats. In de focusgroepen wordt de deelnemers gevraagd naar de bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van preventiemaatregelen van beroepsgebonden huid- en longaandoeningen door schadelijke stoffen.