Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor u ligt het zes-stappenplan voor het signaleren, diagnosticeren, melden en de preventie van beroepsziekten. Dit zes-stappenplan is de herziene versie van het zes-stappenplan uit 2014.

Wat is er nieuw?

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

  • De lay-out en publicatievorm. Het vernieuwde zes-stappenplan is alleen online gepubliceerd in vraag-en-antwoord vorm.
  • Individuele gevoeligheid wordt besproken onder ‘Stap 3 Aard en niveau van de blootstelling’ en meegewogen bij de beoordeling of er sprake is van voldoende oorzakelijke blootstelling.
  • Er is meer ruimte voor onzekerheid bij de afweging of er sprake is van een beroepsziekte. We onderscheiden de beoordelingen: (zeer) waarschijnlijk en vermoedelijk een beroepsziekte. Al deze drie beoordelingen leiden tot de conclusie dat de aandoening als beroepsziekte gemeld moet worden.
Waar gaat dit stappenplan over?

Het 6-stappenplan van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten biedt een systematische werkwijze om:

  • Stapsgewijs te evalueren of er sprake kan zijn van een (vermoede) beroepsziekte. 
  • In kaart te brengen of het (zeer) waarschijnlijk of vermoedelijk om een beroepsziekte gaat. 
  • Het melden van een gediagnosticeerde beroepsziekte te vergemakkelijken. 
  • Preventieve maatregelen op zowel individueel- als ook groepsniveau te adviseren. 

De individuele behandeling van beroepsziekten valt buiten de scope van het zes‐ stappenplan voor signaleren, melden en preventie van beroepsziekten.

 Voor wie is dit stappenplan bedoeld?

Het 6-stappenplan is in eerste instantie bedoeld voor het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen, arbodiensten en verzekeringsartsen die de vangnetregeling in het kader van de ziektewet uitvoeren. Daarnaast kan het ook andere arbo- en zorgprofessionals gericht op risicofactoren en preventie richting geven in het signaleren van een mogelijke relatie tussen ziekte en werk.