Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.beroepsziekten.nl. Deze website is tot stand gekomen op initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en in het colofon vermelde samenwerkingspartners. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Het NCvB spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarbij Het NCvB als doorgeefluik fungeert, volledig en juist is. Het NCvB kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het NCvB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen content.

Informatie van derden
De Beroepsziekten.nl website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Beroepsziekten.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van het NCvB. Het NCvB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het NCvB geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Functioneren website
Het NCvB geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens is Het NCvB niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van het NCvB die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is het NCvB in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Het NCvB behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, voor individuen en/of groepen te beëindigen of de toegang daartoe te beper¬ken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het NCvB sluit elke vorm van aansprakelijkheid naar aanleiding van het bezoek en/of het gebruik van deze site uit. Hieronder vallen ook het geïnfecteerd raken van de computer van de bezoeker door virussen en andere ongewenste software. Indien de bezoeker deze uitsluiting niet aanvaart, dan is het bezoek en gebruik van deze site niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Door Het NCvB zijn afspraken gemaakt over het intellectueel eigendom met de auteurs van de informatie. Bezoekers van deze site mogen de aanwezige informatie vrij gebruiken voor zover zij de informatie voor niet commerciële doeleinden gebruiken. Het materiaal kan worden gedownload of gekopieerd met bronvermelding. Gebruik van de aanwezige informatie bij advisering over arbeidsomstandigheden is toegestaan.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Het NCvB te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Het NCvB behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëin¬digen, zonder voorafgaande waarschuwing. Het NCvB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van zorgvuldige bescherming van de privacy van betrokkenen.