Occustat en Eurostat starten pilot nieuwe Europese lijst beroepsziekten

De Occustat werkgroep stelt een lijst op met ruim zestig beroepsziekten en legt deze voor aan Eurostat voor commentaar.  Lidstaten blijven autonoom in het hanteren van eigen registratiesystemen.

In Beroepsziekten Actueel van augustus 2015 hebben we melding gemaakt van onze deelname aan de Occustat werkgroep. Er is behoefte aan meer harmonisatie van de beroepsziektedata in de verschillende EU  lidstaten. Daar komt bij dat de EU de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal nieuwe lidstaten. Binnen een Europese werkgroep Occustat wordt daarom gewerkt aan een minimale lijst van te melden beroepsziekten die door alle lidstaten kan worden onderschreven. Op verzoek van SZW vertegenwoordigt het NCvB Nederland in deze werkgroep.

Uiteindelijk wordt voorgesteld  een pilot te starten met een lijst waarop iets meer dan zestig beroepsziekten staan vermeld. Daaronder zijn bekende zoals effecten van lood, asbestose en carpaal tunnel syndroom, maar ook hele zeldzame zoals berylliose, effecten van arsenicum of vanadium.

Het is de bedoeling dat deze lijst nu wordt voorgelegd aan Eurostat (een directoraat-generaal van de Europese Unie, belast met het opmaken van statistieken) voor commentaar.  Nadrukkelijk wordt aangegeven dat iedere lidstaat zijn eigen systeem van beroepsziekteregistratie kan behouden.

Opvallend is de diversiteit in de registratiesystemen in de verschillende lidstaten. Psychische beroepsziekten kunnen maar in enkele van de 28 lidstaten worden gemeld, terwijl ze in Nederland al jaren een substantieel deel van het aantal beroepsziektemeldingen uitmaken. Niettemin wordt binnen de Europese Unie ruim aandacht besteed aan de preventie van werkstress, bijvoorbeeld door het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA; gevestigd in Bilbao in Spanje) (zie bijvoorbeeld https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/executive-summary-psychosocial-risks-in-europe-prevalence-and-strategies-for-prevention).

Ook aandoeningen van het bewegingsapparaat komen in geringere mate voor in andere lidstaten dan men op grond van het aantal meldingen in Nederland zou verwachten.

Nederland wordt in ieder geval gezien als best practice vanwege de uitgebreide mogelijkheden om een grote diversiteit aan beroepsziekten te melden en nog belangrijker, ook om deze te voorkomen!