Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 08-12-2021 - 13:00

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) heeft een nieuwe impuls gekregen. Huidige PIM-artsen zijn geraadpleegd en de eerste verbeteringen doorgevoerd. Sinds 2009 wordt met behulp van het PIM een schatting gemaakt van de incidentie van beroepsziekten in Nederland voor verschillende sectoren.
 

De enthousiaste bedrijfsartsen die bij dit peilstation betrokken zijn, melden de beroepsziekten die zij zien en geven daarnaast ook hun populatie door om de incidentie te berekenen. In ruil daarvoor ontvangen zij nieuwsbrieven en geaccrediteerde nascholing. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Nieuwe impuls
De laatste jaren liep het aantal deelnemers aan PIM wat terug en vanuit het NCvB bestond de behoefte om PIM een nieuwe impuls te geven. Begin dit jaar is daarom contact gezocht met de huidige PIM-artsen om na te gaan of zij nog PIM-arts willen blijven, hoe zij ondersteund willen worden en wat gedaan kan worden om het project interessant te houden.
Wij hebben zeventig procent van de artsen gesproken en daarvan geeft 87% aan nog PIM-arts te willen blijven, terwijl 7% zich afmeldt als PIM-arts. De overige 6% wil nog bij PIM betrokken blijven, maar dan in een andere rol, bijvoorbeeld als expert op een bepaald onderwerp of voor een bepaalde sector. Op de vraag hoe PIM/ het melden van beroepsziekten verbeterd kan worden kwamen drie thema’s naar voren die in de invloedsfeer van het NCvB liggen. (Zie kader 1)

Kader 1: Overzicht thema's die verbeterd kunnen worden.

1) Makkelijker melden van beroepsziekten, bijvoorbeeld door:

  • Inloggen in het systeem makkelijker maken
  • Koppeling realiseren met arbodienstsystemen
  • Het aantal vragen dat ingevuld moet worden beperken

2) Onderwijs/voorlichting over:

  • De preventiestap van het zes-stappenplan
  • Praktische zaken, zoals status van een beroepsziekte
  • Communicatie van status van een beroepsziekte naar werkgevers en werknemers

3) Terugkoppeling van beroepsziekten

  • Terugkoppelen wat er met beroepsziektemeldingen gedaan wordt
  • Hoeveel meldingen er in een bepaalde periode zijn gedaan
  • Persoonlijke terugkoppeling

Hoe nu verder?
Aan de hand van de zo opgedane ideeën, is dit jaar al een start gemaakt met het doorvoeren van verbeteringen. In de PIM-nieuwsbrieven – waarvan het aantal dit jaar verhoogd is – wordt niet alleen meer aandacht gericht op voorlichting aan de hand van casuïstiek, maar ook op de terugkoppeling van beroepsziektemeldingen.
Daarnaast is dit jaar een pilot gehouden met het geven van voorlichting via Webinars. Begin oktober is een Webinar gehouden met als thema long-COVID (zie figuur 1). Twee huisartsen die betrokken zijn bij C-support hebben uitleg gegeven over wat ze doen en kunnen betekenen voor bedrijfsartsen. In onderstaande figuur vindt u de take home message van C-support. De hele Webinar is terug te kijken via deze link: Online PIM bijeenkomst 7 oktober 2021 | Beroepsziekten.nl
Voor het voorjaar van 2022 wordt een collegereeks ontwikkeld met als onderwerp oorzaken van beroepsziekten en hoe preventie toegepast kan worden. Ook wordt er in 2022 elke maand een online spreekuur gehouden waarbij medewerkers van het NCvB direct kunnen helpen bij het doen van meldingen.

Figuur 1: Take home messages C-support.

Interesse?

Voor PIM zijn we nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Heeft u een populatie en wilt u (gratis) geaccrediteerde nascholing, dan kunt u zich nog aanmelden. Ook jonge bedrijfsartsen (in opleiding) mogen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

 

Sietske Tamminga, Marijke Schutte en Steven Visser

//