Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-09-2023 - 23:29

Psychische aandoeningen onder werkenden leiden tot een hoog ziekteverzuim en kosten. Recent verscheen een publicatie waarin verdiepend onderzoek is gedaan naar de prevalentie en benutbare mogelijkheden binnen een geanonimiseerd jaarcohort van medewerkers die een WIA-aanvraag indienden na twee jaar ziekte. Bij het vaststellen van de resterende verdiencapaciteit is de diagnose van belang. (Hoekstra et al., 2023)

Psychische aandoeningen onder werkenden leiden tot een hoog ziekteverzuim en kosten. Recent verscheen een publicatie waarin verdiepend onderzoek is gedaan naar de prevalentie en benutbare mogelijkheden binnen een geanonimiseerd jaarcohort van medewerkers die een WIA-aanvraag indienden na 2 jaar ziekte. Er werden 12.325 medewerkers geïncludeerd, gemiddelde leeftijd 44,5 ± 10,9 jaar waarvan 55% vrouw was. Als uitkomstmaten golden: verminderd aantal werkuren per dag tot geen mogelijkheden tot het verrichten van werk. De meerderheid (77,5%) had restcapaciteit om te werken en van deze groep kon 58,6% full time werken. Bij ziektebeelden zoals PTSS en depressie waren er vaak geen benutbare mogelijkheden. Bij aanpassingsstoornissen en angststoornissen werd vaak nog wel restcapaciteit vastgesteld om te kunnen werken. Bij het vaststellen van de resterende verdiencapaciteit is de diagnose dus van belang. (Hoekstra et al., 2023).

Om meer inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van werkenden met een chronische ziekte, werd een cross-sectioneel onderzoek verricht onder 38.470 deelnemers binnen de zogenoemde Lifelines Conhort Study. Daarbij werden hartziekte, diabetes mellitus type 2, chronisch obstructie longziekte, rheumatische artrits en depressie onderzocht, zowel aan het begin (18-35 jaar), het midden (35-50 jaar), als in de late fase van het werkbare leven (50-65 jaar). Hiervoor werd een vragenlijst gebruikt, de Work Role Functioning Questionnaire WRFQ).   
Depressie vormt een belangrijk onderdeel van de psychische ziektebeelden en is in de resultaten van deze studie geassocieerd met alle vormen van verminderd functioneren en gedurende alle fases van het werkbare leven. (van Zon et al., 2023)

Dit is in overeenstemming met een recent artikel in het TBV waarin wordt aangegeven dat verzuim door psychische beroepsziekten weliswaar iets minder voorkomt dan verzuim door ziekten van het bewegingsapparaat, maar dat dit eerste verzuim wel een hogere kostenpost vormt; €2,58 miljard per jaar tegenover €0,83 miljard per jaar voor bewegingsapparaat beroepsziekten. (de Vroome en Houtman, 2023)

Dit vormt een belangrijke reden om onderzoek te doen naar effectieve strategieën om deze ziekten te verminderen en daarmee de kosten te reduceren.

Literatuur.

Tialda Hoekstra, Henk-Jan Boersema, Femke I Abma, Sandra Brouwer. Residual Work Capacity and (In)Ability to Work Fulltime Among a Year-Cohort of Disability Benefit Applicants Diagnosed with Mental and Behavioural DisordersJ Occup Rehabil. 2023 Mar 11. doi: 10.1007/s10926-023-10109-3. Online ahead of print.

Vroome E de, Houtman I. Hoge kostenpost: verzuim psychische beroepsziekten. TBV 31(5): 20-25.

SKR Van Zon, BC Amik III, FI Abma, CAM Roelen, U Bültmann. Work functining of Dutch workers with a chronic disease in early, mid and later working life: Cross-sectional findings from 38,470 participants in the Lifelines Cohort Study. Preventive Medicine ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107549