Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 12-04-2023 - 10:00

Per 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd. Werkenden die ziek zijn geworden door het werken met schadelijke stoffen kunnen dan een éénmalige tegemoetkoming aanvragen van € 22.839. Vooralsnog geldt de regeling TSB voor drie beroepsziekten; longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE of schildersziekte). In de toekomst zal de regeling voor steeds meer stoffengerelateerde beroepsziekten gaan gelden.

Deze regeling beoogt het bieden van éénmalig financiële tegemoetkoming voor de geleden gezondheidsschade die ontstaan is ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen. Deze tegemoetkoming staat los van de vraag of een werkgever aansprakelijk is en houdt geen rekening met de feitelijke gezondheids- of economische schade die is geleden. De invoering van de tegemoetkomingsregeling betekent echter niet dat de verantwoordelijkheid van de werkgever en opdrachtgever voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden komt te vervallen. De weg naar het aansprakelijkheidsrecht blijft dan ook bestaan. De regeling is echter minder complex dan een civiele procedure omdat er wordt uitgegaan van het principe dat het op voorshands aannemelijk moet zijn dat een werknemer ziek is geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met de tegemoetkomingsregeling ontstaat zo voor werkenden een kortere en snellere route naar erkenning van hun beroepsziekte.

(Oud) werknemers of zelfstandigen met één van bovengenoemde aandoeningen die denken in aanmerking te kunnen komen voor de regeling TSB, dienen zich aan te melden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).     
Na aanmelding zal een medewerker van het ISBG een huisbezoek afleggen om het arbeidsverleden en de mogelijke blootstelling in kaart te brengen.      
Daarnaast zal het medische dossier opgevraagd worden om een bevestiging te krijgen van de medische diagnose. Verder zal waar mogelijk ook het arbeidsgeneeskundige dossier worden opgevraagd. Dit laatste zal met name een rol spelen bij werknemers die zich melden met de beroepsziekte allergisch beroepsastma omdat het overgrote deel van deze groep zich nog in de werkzame leeftijd bevindt. Dit in tegenstelling tot werkenden met longkanker door asbest of CSE die vooral de pensioengerechtigde leeftijd al zullen hebben bereikt.

Hierna beoordeelt een onafhankelijk deskundigenpanel of er sprake is van een stoffengerelateerde beroepsziekte volgens de voorwaarden en protocollen van de TSB-regeling. Een deskundigenpanel bestaat in ieder geval bestaat uit een medisch specialist, een bedrijfsarts en een arbeidshygiënist. Afhankelijk van het ziektebeeld kan de samenstelling van het deskundigenpanel verschillen en aangevuld worden met andere experts.     
Voor de inhoudelijke beoordeling van individuele casuïstiek wordt gebruik gemaakt van door het Lexces opgestelde protocollen waarmee het deskundigenpanel de verzamelde medische en arbeidsgeneeskundige informatie, en de historische blootstellingsgegevens op een gestructureerde, uniforme en transparante wijze kan beoordelen.     
Indien het deskundigenpanel tot het oordeel komt dat er sprake is van één van de bovengenoemde beroepsziekten en dat het aannemelijk is gemaakt dat deze ziekte is ontstaan door blootstelling aan een gevaarlijke stof, dan komt de betroffene in aanmerking voor de tegemoetkomingsregeling.

Zie voor uitgebreide informatie over de tegemoetkomingsregeling de onderstaande websites 


Zie voor de protocollen: