Signaleringsrapport 2004 is uit

Belastbaarheid oudere werknemers onvoldoende onderkend

Werkgevers houden onvoldoende rekening met de verminderde belastbaarheid van ouderen, zo blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor het  risico op infectieziekten in branches en beroepen buiten de gezondheidszorg, terwijl de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt het in het AMC gevestigde NCvB jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit. De gegevens daarin zijn afkomstig van de Arbo-diensten, die verplicht zijn beroepsziekten te melden aan het NCvB. Het rapport geeft per branche een overzicht van de gemelde beroepsziekten en de oorzaken daarvan. Daarnaast signaleert het NCvB een aantal zaken die hoge prioriteit moeten krijgen.

Volgens het NCvB schieten werkgevers en Arbo-diensten tekort op het terrein van infectierisico‘s op de werkplek. Buiten de gezondheidszorg is er nauwelijks aandacht voor deze infectieproblematiek, met name bij politie, brandweer, medewerkers van een penitentiaire inrichting, dagverblijven, plantsoenendiensten en afvalverwerkers. Er is onvoldoende kennis, geen gericht vaccinatiebeleid en Arbo-diensten zijn niet betrokken bij de infrastructuur voor preventie en bestrijding van infectieziekten.

Zeker gezien de huidige trend van verlenging van het arbeidzame leven dient in het beleid ook rekening te worden gehouden met het risico op beroepsziekten bij oudere werknemers. Cijfers tonen aan dat ouderen aanzienlijk vaker werkgebonden aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat en psychische aandoeningen ontwikkelen. Ook komt lawaaislechthorendheid vaker voor: het betreft een kwart van de beroepsziektemeldingen.   Het NCvB pleit dan ook voor een goede loopbaanbegeleiding en aandacht voor preventie bij oudere werknemers.

Het terugdringen en beheersen van arbeidsgebonden huidproblemen in de gezondheidszorg en de kappersbranche is succesvol gebleken dankzij Arboconvenanten. Gelet op het aantal meldingen is er alle aanleiding om deze problematiek in andere risicosectoren, zoals de metaalsector en de voedingssector, eveneens prioriteit te geven, aldus de onderzoekers van het NCvB.

Het rapport signaleert daarnaast nog enkele andere zaken waaraan de overheid, de Arbo-diensten en het bedrijfsleven een hogere prioriteit moeten geven om het ziekteverzuim en de WAO-instroom terug te dringen:

  • bij reorganisaties, fusies en andere veranderingen in bedrijven worden de effecten op de gezondheid van werknemers nogal eens uit het oog verloren. Psychische aandoeningen zoals burnout, depressie en andere reacties op stress kunnen het gevolg zijn.

  • er moet meer preventieve aandacht uitgaan naar de psychosociale werkomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Het bewijs neemt toe dat psychische belasting in de werksituatie, zoals hoge werkdruk of intimidatie, de kans op hart- en vaatziekten verhoogt.

  • klachten die samenhangen met het Sick Building Syndrome worden onvoldoende serieus genomen terwijl ze effectief te bestrijden zijn. Slechtwerkende luchtbehandelingsystemen, maar ook stoffige ruimten, geven aantoonbaar meer gezondheidsklachten. Een goed schoonmaakregime en ingrepen aan luchtbehandelingsystemen zijn wel degelijk zinvol.

  • overgewicht en langer werken zal het aantal aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat doen toenemen.

Download hier het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004