Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 26-07-2019 - 15:10

Het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen voor het signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten is positief uit een eerste evaluatie gekomen. Dit blijkt uit een  evaluatierapport.
 

Het NCvB breidde het stappenplan niet alleen uit met een extra preventiestap, maar slaagde er ook in de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Bedrijfsartsen die het  stappenplan testten, konden hun beoordeling van beroepsziekten beter onderbouwen en zij ondernamen daarop volgend meer preventieve activiteiten.

In november 2014 is het NCvB-rapport verschenen van het project getiteld: Signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten: De ontwikkeling en evaluatie van ‘Het zes‐stappenplan voor bedrijfsartsen’. Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids‐ en Bedrijfsgeneeskunde, Utrecht en in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.

Het doel van dit project was drieledig:

  1. kwaliteitsverbetering van het NCvB stappenplan;
  2. uitbreiding van het stappenplan met een zesde stap gericht op preventie
  3. het evalueren van het dit vernieuwde zes-stappenplan.

Op basis van de expertise in het onderzoeksteam werd een achtergronddocument voor bedrijfsartsen geschreven. Tien beroepsziekten-experts van het NCvB  en vijf experts van de NVAB checkten dit document op juistheid en volledigheid. Op basis van de feedback van de experts werd het document aangepast en voorgelegd aan zes bedrijfsartsen die dit achtergronddocument testten op gebruiksvriendelijkheid. Op grond van hun oordeel en de gesignaleerde knelpunten werden acties ondernomen om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten door; door het maken van een web-versie van het stappenplan, een instructiefilm, een Power Point-presentatie en een checklist.

Vervolgens meldden zich 230 bedrijfsartsen aan voor de praktijktest, waarvan er 120 werden toegewezen aan de controlegroep (waarin gewerkt werd volgens het bekende 5-stappenplan) en 110 aan de interventiegroep (waarin gewerkt werd volgens het 6-stappenplan). Van in totaal 100 bedrijfsartsen (50 in elke groep) werd hun handelen en besluitvorming bij het signaleren, diagnosticeren, melden en de preventie van beroepsziekten beoordeeld aan de hand van de prestatie-indicatoren, zoals het vergelijken met de blootstellingskarakteristieken uit NCvB registratie richtlijnen en de onderbouwing van de relatie met werk. De bedrijfsartsen in de interventiegroep hadden op deze prestatie-indicatoren gemiddeld een hogere totaalscore (10,5 punten, 62% van de maximumscore) dan de bedrijfsartsen in de controlegroep (5,1 punten, 30% van de maximumscore) en dat verschil was significant (p=0.000). De 196 bedrijfsartsen die daadwerkelijk meededen aan de praktijktest gaven een ruim voldoende rapportcijfer (7,1-7,6)  en waren ook tevreden met de beschikbare materialen (6,9-7,6).  Wel uitten zij hun zorgen over de tijdsinvestering die gemoeid is met het doorlopen van zes-stappenplan en het melden van een beroepsziekte.

Over het algemeen stonden ook de geraadpleegde stakeholders, zoals vertegenwoordigers van verzekeringsartsen, arbeidshygiënisten, beleidsmedewerkers SZW en VWS, Inspectie SZW, werkgevers, en vakbonden positief tegenover de inhoud van zes-stappenplan. Het is de bedoeling dat dit zes-stappenplan nu verder wordt geïmplementeerd.