Commissie Beroepsziekten buigt zich over NVAB standpunt

De recent ingestelde NVAB-Commissie Beroepsziekten moet bekijken of het in 2015 geformuleerde standpunt van het NVAB-bestuur over het melden van beroepsziekten moet worden gewijzigd.
 

 

In dit standpunt houdt de bedrijfsarts weliswaar de verantwoordelijkheid voor de medisch-inhoudelijke aspecten, maar wordt de werkgever eindverantwoordelijk voor de melding. Aanleiding voor het instellen van de commissie vormt de voortgaande discussie over de rol van bedrijfsartsen bij beroepsziekten.

Het onderwerp beroepsziekten houdt de gemoederen vaak bezig. Door media en vakbonden wordt het handelen van bedrijfsartsen bij beroepsziekten geregeld ter discussie gesteld. Veel bedrijfsartsen melden nooit beroepsziekten en recent waren er enkele ‘stof doen opwaaiende’ zaken rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen en mogelijke beroepsziekten als gevolg daarvan. Daarbij was de bedrijfsarts afwezig of kreeg kritiek. Toch gaf negentig procent van de responderende NVAB-leden in de ledenraadpleging van 2014 aan dat preventie, behandeling en diagnostisering van beroepsziekten tot de kerntaak van de bedrijfsarts horen. Waarom is er dan toch zo veel discussie over?

Wijziging Arbowet
In het traject dat heeft geleid tot het voorstel tot wijziging van de Arbowet was de bedrijfsartsentaak versus de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot preventie en het melden van beroepsziekten ook een aandachtspunt. De (door sommigen) veronderstelde relatie met juridisering en claimgedrag bij beroepsziekten enerzijds en de voorgestelde boetebepalingen bij niet-melden anderzijds waren aanleiding tot veel emoties onder bedrijfsartsen.

Standpunt NVAB
In 2015 heeft het bestuur van de NVAB een standpunt over beroepsziekten gepubliceerd. Daarin wordt ervoor gepleit dat de bedrijfsarts de medisch-inhoudelijke melding van een beroepsziekte blijft uitvoeren, maar dat de verantwoordelijkheid voor de melding van beroepsziekten bij de werkgevers zou moeten komen te liggen. Een werkgevers-verantwoordelijkheid die, anders dan bij arbeidsongevallen, momenteel vrijwel volledig ontbreekt.

Dit alles vraagt om een duidelijke NVAB-stellingname richting de achterban, werkgevers, werknemers, overheid en andere stakeholders. Daarom heeft het NVAB-Bestuur een NVAB Commissie Beroepsziekten in het leven geroepen om in het licht van bovenstaande ontwikkelingen het huidige NVAB bestuursstandpunt over beroepsziekten te bezien en aan te geven (en te onderbouwen) of wijzigingen en/of aanvullingen in dit standpunt noodzakelijk zijn.

Commissie
De Commissie bestaat uit Bas Sorgdrager, Dick Spreeuwers, Cindy Vorselman-Derksen, Ernst Jurgens en Carel Hulshof. De Commissie heeft besloten om in april van dit jaar een kleine Invitational Conference te organiseren met een aantal ingewijden rond het thema beroepsziekten waarbij de belangrijkste thema’s zijn: het melden van beroepsziekten (kan en/of moet dat anders?) en de positie van de bedrijfsarts bij claims met betrekking tot beroepsziekten.

Voor alle duidelijkheid: Momenteel zijn de Arbodiensten en de bedrijfsartsen verantwoordelijk voor het melden van beroepsziekten.

Carel Hulshof