Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 01-10-2019 - 08:08

Er is een nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn hernia inguinalis. Hierin zijn onder meer de nieuwe inzichten rondom de invloed van werk op het ontstaan van een liesbreuk verwerkt. 

 

Kan een liesbreuk door werk veroorzaakt zijn? Die aan de helpdesk van het NCvB veelgestelde vraag vormde de aanleiding voor het verrichten van een systematische review. Ook verscheen recent een proefschrift waarin wordt ingegaan op de invloed van zwaar werk op het ontstaan van een liesbreuk.

Ieder jaar krijgt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten verschillende malen de vraag via de helpdesk of een liesbreuk al dan niet door werk kan zijn veroorzaakt. Dit was een goede aanleiding voor de derdejaars geneeskundestudent Denzel Hondebrink om zijn bachelor thesis aan deze vraag te wijden. Zijn systematische review met meta-analyse is de basis van de nieuwe registratierichtlijn liesbreuk (Hernia Inguinalis, CAS-code S631, ICD-10-codes: K40). Ook is de kwaliteit van bewijs beoordeeld met GRADE. GRADE is meer en meer de standaard voor het beoordelen van de kwaliteit van wetenschappelijk bewijs en het formuleren van de bijbehorende aanbevelingen voor klinische richtlijnen. De nieuwe registratierichtlijn en het bijhorende achtergronddocument zijn te raadplegen op onze website.

Meta-analyse

Twee case-reports, vijf case-control studies en drie prospectieve cohort studies beschreven de risicofactor fysieke belasting (Hondebrink 2018). Twee case-control studies bij mannen en vrouwen (Flich e.a. 1992, Carbonell e.a. 1993) en een prospectieve cohortstudie bij mannen (Ruhl & Everhart 2006), allen van hoge kwaliteit, konden worden gecombineerd in een meta-analyse. Samen tonen deze aan dat zware fysieke belasting in werk de kans op een liesbreuk verhoogt met een gepoolde Odds Ratio (OR) van 2,30 (1,56-3,40) (Figuur).

Zware fysieke belasting was gebaseerd op een zelf-rapportage over de mate van inspanning tijdens het werk gecategoriseerd in vier categorieën (geen, licht, gemiddeld, zwaar, Flich e.a. 1992), een zwaartescore van 1 tot en met 10 berekend op basis van een zelf-rapportage over onder andere het aantal dagen per week dat zwaar werk wordt verricht, het gewicht van de eventueel te tillen objecten en of het werk staan of zittend werd verricht (Carbonell e.a. 1993), en een zelf-rapportage over niet-recreatieve activiteiten in drie categorieën laag actief, matig actief, en hoog actief (Ruhl & Everhart 2006).

Fig. Grafische weergaven (forest plot) met het gewogen risico van fysiek zwaar werk voor een liesbreuk gebaseerd op drie studies van hoge kwaliteit

Staan en tillen
Helaas geven de genoemde studies geen inzicht in de specifieke kenmerken van dat zware werk. Arts en onderzoeker Marie Vestergaard Vad heeft dat wel goed uitgezocht en beschreven in haar proefschrift ‘Predictors of inguinal hernia repair and persistent postoperative pain - impact of occupational mechanical exposures’. Zij is verbonden aan Aarhus University, Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Aarhus University, Denemarken. Paul Kuijer van het NCvB was gevraagd om te opponeren bij haar proefschrift.


Dr. Marie Vad tijdens de verdediging van haar proefschrift in Denemarken

Haar studies beschrijven het risico op een liesbreuk bij mannen. Zij vond in de eerste plaats dat werkgerelateerde activiteiten alleen een risicofactor zijn voor een laterale (indirecte) liesbreuk en niet voor een mediale (directe). Dit bleek vervolgens vooral te gelden voor werk dat gekenmerkt werd door meer dan zes uur per dag staan of lopen (HR =1,45 95% Betrouwbaarheidsinterval 1,12-1,88, gecorrigeerd voor onder andere leeftijd, BMI, lichamelijke activiteit in de vrije tijd, en roken) en voor tillen van meer dan 4000 kg per dag (OR=1,32 95% Betrouwbaarheidsinterval 1,27-1,38, gecorrigeerd voor leeftijd, sociaal economische positie en regio in het land).

Beroepsziekte
Wanneer is er bij een liesbreuk sprake van een beroepsziekte? Op basis van het bovenstaande kan dat met enig vertrouwen worden gesteld als het gaat om een man die gediagnosticeerd is met een laterale (indirecte) liesbreuk en wiens werk ten minste enige jaren bestaat uit meer dan 6 uur per dag staan of lopen en/of meer dan 4000 kg per dag tillen. Een liesbreuk kan als beroepsziekte worden gemeld als de bedrijfsarts van mening is dat na het doorlopen van het zes-stappenplan het werk in overwegende mate de oorzaak is van de aandoening.

Preventie
Om een liesbreuk door werk te voorkomen, dient het staan bij voorkeur te worden beperkt tot maximaal 4 uur per dag en het tillen tot maximaal 1000 kg per dag. Specifieke studies naar het effect van preventieve maatregelen in werk op het krijgen van een liesbreuk zijn niet gevonden. De oplossing dient dus gevonden te worden in effectieve oplossingen om langdurig staan en/of tillen te verminderen. Effectieve oplossingen voor tillen zijn beschreven in de multidisciplinaire richtlijn ‘Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkómen’ (Kuijer e.a. 2014).

Voor langdurig staan bestaat op dit moment geen vergelijkbare richtlijn.

Voorbeelden van oplossingen uit de praktijk die effectief kunnen zijn, zijn beschreven in de arbocatalogi voor diverse sectoren en branches: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi.

Ook de volgende twee websites kunnen van nut zijn:

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/statische-werkhouding-staan

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/tillen-en-dragen

 

Referenties

  • Carbonell, J.F., et al., Risk-Factors Associated with Inguinal-Hernias - a Case-Control Study. European Journal of Surgery, 1993. 159(9):481-486.
  • Flich, J., et al., Inguinal hernia and certain risk factors. Eur J Epidemiol, 1992;8(2):277-82.
  • Hondebrink D. 2018. Occupational mechanical exposure as a work-related risk factor for inguinal hernia: a systematic review and meta-analysis. Bachelor thesis Amsterdam UMC , Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
  • Ruhl CE, Everhart JE. Risk factors for inguinal hernia among adults in the US population. American Journal of Epidemiology, 2007; 165(10):1154-1161.
  • Vad MV. 2018 Predictors of inguinal hernia repair and persistent postoperative pain - impact of occupational mechanical exposures. PhD-thesis. Aarhus University, Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Aarhus University, Denemarken
  • Vad MV, Frost P, Rosenberg J, Andersen JH, Svendsen SW. Inguinal hernia repair among men in relation to occupational mechanical exposures and lifestyle factors: a longitudinal study. Occup Environ Med. 2017;74(11):769-775.
  • Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med. 2012;69(11):802-9.