Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 04-04-2022 - 08:25

Het afgelopen half jaar heeft het NCvB samen met projectpartners hard gewerkt aan de oprichting van het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten LEXCES. Het NCvB heeft als penvoerder namens de betrokken organisaties een voorlopige lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten opgesteld.

Deze lijst met vijftien beroepsziekten is aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dient als uitgangspunt bij het opstellen van de tegemoetkomingsregeling.

Voor de samenstelling van de lijst zijn verschillende stappen doorlopen. Ten eerste zijn de lijsten van stoffengerelateerde beroepsziekten uit omringende landen geïnventariseerd en op basis daarvan is een longlist met vier clusters van stoffengerelateerde beroepsziekten opgesteld: Long- en luchtwegaandoeningen, huidaandoeningen, neurologische aandoeningen en maligniteiten.
Vanuit de longlist heeft een selectie plaatsgevonden die is gebaseerd op het aantal gecompenseerde claims in de ons omringende landen met een bestaand systeem voor toekenning van beroepsziekten. De laatste selectiestap is gebaseerd op de beoordeling van geselecteerde beroepsziekten aan de hand van de causaliteit op groepsniveau en de ernst van de ziekte.

Vijftien beroepsziekten
Dit heeft geresulteerd in een lijst van vijftien beroepsziekten, bestaand uit long- en luchtwegaandoeningen, huidaandoeningen en maligniteiten.
Beroepsziekten die in deze lijst niet genoemd worden, zijn niet per definitief uitgesloten voor tegemoetkoming, maar deze lijst zal in de eerste fasen van het LEXCES gebruikt worden voor het opstellen van de tegemoetkomingsregeling.
Binnen het rapport is een notitie opgesteld die als leidraad kan dienen bij het vaststellen of de aandoening behandeld moet worden als mono- of multicausaal en welke blootstellingsinformatie verzameld moet worden om tot afhandeling van de tegemoetkoming te komen. Op basis van de notitie worden beroepsziekten in vier categorieën ingedeeld met daarbij classificatie op basis van een causale relatie die al dan niet vast te stellen is op populatie en/of individueel niveau.

Protocollen
Nu de voorlopige lijst van stoffengerelateerde beroepsziekten is afgerond en aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is het NCVB samen met de andere partners binnen het LEXCES ( PMA, NKAL, IRAS, en RIVM) bezig met het opstellen van protocollen voor de panels, die zich bezig gaan houden met het beoordelen van de aanvragen voor de tegemoetkomingsregeling.

In dit gezamenlijke project wordt gekeken naar verschillende domeinen van de beoordeling van een beroepsziekte en worden daarvoor sjablonen ontwikkeld. Naast de projectgroep zullen ook externe partijen worden geraadpleegd bij het opstellen van deze protocollen en het oprichten van de panels.

De oprichting van LEXCES gebeurt onder leiding ABDTOPConsult en de stuurgroep.