Overslaan en naar de inhoud gaan

Afweging maken: wel of geen beroepsziekte 
Na het verzamelen van de gegevens in stap 1 t/m 4 moeten deze gewogen worden en wordt een conclusie getrokken. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat beroepsziekten multicausaal zijn: Daarom maakt de bedrijfsarts de afweging of er sprake is van ‘een klinisch waarneembare ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate (≥50%) in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.’ Indien dit bevestigend kan worden beantwoord, dan is de conclusie dat het een beroepsziekte betreft.

Klik hier om direct naar het elektronisch meldingsformulier te gaan (inloggen)

Nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening? SIGNAAL! 
SIGNAAL staat voor SIGnalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket.

Lees meer:

Als er een mogelijk verband is tussen gezondheidsklachten en een specifieke blootstelling in het werk of de werksituatie, maar er is onvoldoende informatie of zekerheid om de aandoening/ziekte aan te wijzen als beroepsziekte, dan kan er een melding via het speciale webformulier van SIGNAAL (www.signaal.info) worden gedaan.

Melden bij het NCvB 
De melding aan het NCvB is anoniem, d.w.z. zonder de patiënt en diens werkgever te noemen bij de melding of in te lichten over het feit dat de melding wordt verricht.

Lees meer:

De melding geschiedt op basis van een wettelijke regeling en mag daarom zonder toestemming van de patiënt worden verricht. Bij het melden van een beroepsziekte aan het NCvB worden een aantal gegevens ingevuld (zie Hulpbron: instructie en hulp bij het elektronisch melden). Vragen over het melden van een beroepsziekte kunnen worden gesteld via e-mail: ncvbmelding@amc.nl

Communicatie werknemer 
De bedrijfsarts is verplicht de patiënt te informeren over de beroepsgebondenheid van de aandoening en dient hem/haar desgewenst inzage te geven in het dossier. In de wet noch in het ‘Protocol melden beroepsziekten’ is vastgelegd dat de bedrijfsarts verplicht zou zijn om aan een patiënt, al dan niet op zijn/haar verzoek, door te geven dat er een beroepsziektemelding is gedaan. De mededeling aan de werknemer “ik denk dat uw aandoening met uw werk te maken heeft” is in principe al voldoende.

Lees meer:

De bedrijfsarts vraagt aan de werknemer om toestemming voor het informeren van de werkgever over de beroepsgebondenheid. Zou de werknemer onevenredige schade lijden wanneer de werkgever geïnformeerd wordt en geeft de werknemer geen toestemming, dan dient de bedrijfsarts deze keuze te respecteren (Sorgdrager et al., 2010). 
Een uitzondering op dit uitgangspunt is als zwijgen zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor derden met zich meebrengt. In dit geval zal de bedrijfsarts de werkgever informeren over de beroepsgebondenheid, waarbij de privacy van de werknemer zoveel mogelijk gerespecteerd dient te worden (Kelder, 2002).

Communicatie werkgever 
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen heeft de werkgever belang bij informatie over werkgebondenheid van gezondheidsklachten. Is het consult om vast te stellen of er sprake is van een beroepsziekte, op aanvraag van de werkgever, dan mag de werkgever over de werkgebondenheid geïnformeerd worden (Sorgdrager et al., 2010).

Lees meer:

De consequentie van de zorgplicht van werkgevers is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het inrichten van optimale arbeidsomstandigheden, voorlichting en instructie aan werknemers. Komen beroepsziekten voor, dan kan de werkgever worden aangesproken op het schenden van de norm voor goed werkgeverschap. 
De registratie van beroepsziekten in Nederland is bedoeld voor preventie en niet voor compensatie of handhaving (in tegenstelling tot andere Europese landen).

 

 

Stap 1  |  Stap 2  |  Stap 3  |  Stap 4  |  Stap 5  |  Stap 6