Wat zijn de voor- en nadelen van een risque professionel systeem?

In Nederland kennen we geen risque-professionel systeem; in het buitenland wel: daar krijgen mensen die door een beroepsziekte of arbeidsongeval getroffen worden aparte (vaak hogere) vergoedingen, o.a. uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Discussie over herintroductie van het risque professionel in Nederland wordt regelmatig gevoerd, recent nog  in het rapport van de commissie Donner. 

De voor- en nadelen zijn in de Sociale Nota van 2001 op een rij gezet. In de discussies over invoering van een Extra Garantieregeling Beroepsrisico‘s in het kader van de WAO herziening speelt dit nog steeds een belangrijke rol.

Voordelen:

 • Demping van volumerisico‘s
 • Brede oordeelsvorming over begrip beroepsziekte
 • Sociale vrede in de onderneming
 • Correcte schadeloosstelling van slachtoffers
 • Instemming werkgevers met exclusieve financiering
 • Rem op ongebreidelde claimcultuur
 • Calculeerbaarheid van risico‘s
 • Geïntegreerde uitvoering

 Nadelen:

 • Afbakening van arbeidsgebonden versus overige oorzaken is lastig probleem
 • Te beperkte lijst van erkende beroepsziekten en een te zware bewijslast voor slachtoffers
 • Geen behoefte aan afzonderlijke verzekering; algemene arbeidsongeschikheidsverzekeringen kunnen reïntegratie, naast uitkeringen, net zo goed verzorgen
 • Relatief hoge uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten verzwakken de animo om weer aan het werk te gaan.
 • Het is onrechtvaardig  om mensen met eenzelfde aandoening of handicap –vanwege verschillende oorzaken- verschillend financieel te compenseren
 • Labeling van arbeidsongeschikten
 • Dit type verzekeringen leidt door complexe regelgeving en bezwaarschriftenprocedures tot onnodig veel bezwaar- en beroepsschriften en hoge administratieve lasten
 • Groei van administratieve lasten

Een bijkomend, niet onbelangrijk voordeel is dat een dergelijk systeem de problematiek van beroepsziekten meer transparant maakt en daardoor preventie in gang zet.